„Wiara żydowska nie polega na wyrażaniu zgody na tezy teologiczne, lecz na pamięci o wydarzeniach. W judaizmie wiarę wyraża pamięć. Podkreślił to średniowieczny poeta i filozof Juda Halewi, zwracając uwagę, że Dekalog nie zaczyna się zdaniem: Musisz wierzyć w Boga. Nie zaczyna się od nakazu, aby wierzyć w Boga, gdyż to On stworzył świat. Dekalog zaczyna się od przypomnienia: ‘Ja jestem Pan, twój Bóg, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli’ (Wj 20,2). Lud, który stanął pod górą Synaj, nie pamiętał stworzenia świata; nie było wtedy bowiem nikogo oprócz Boga”. /Byron L. Sherwin, Duchowe dziedzictwo Żydów polskich, Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warszawa 1995, s. 104-105/ 

Zacznijmy od pojęcia przykazania

micwa (hebr. przykazanie, dobry uczynek) to termin o podwójnym znaczeniu:
1.oznacza przykazania i odnosi się do sześciuset trzynastu nakazów i zakazów.
2.to także dobry uczynek w ogólności, jak również akt szczególnej pobożności lub dobroczynności, nawet jeśli w Biblii nie ma nakazu jego spełniania.

Z jednej strony w Pirke Awot 4:2 czytamy: „Śpiesz się, by wypełniać [nawet] łatwą micwę, a uciekaj od grzechu, bo micwa pociąga za sobą micwę, a grzech pociąga za sobą grzech i nagrodą za micwę jest micwa, a zapłatą za grzech jest grzech.”, z czego widać, że już sama możliwość wypełnienia przykazania jest nagrodą, a jego przestąpienie karą. Z drugiej strony czytamy o nagrodzie przyszłej: „Traktuj tak samo uważnie mniej znaczące przykazanie, jak i bardziej znaczące, albowiem nie wiesz, jaka będzie nagroda za dobre uczynki” (Pirke Awot 2,1).

Czym są przykazania?

„…rabin Mordehai Leiner z Izbicy (zm. 1854), jeden z ostatnich wielkich polskich cadyków, tak objaśniał jedno z przykazań Dekalogu: ‘Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu’ (Wj 20,4): ‘Znaczy to, że nie wolno wam czcić przykazań Tory samych w sobie, bo są to jedynie narzędzia Boże’. A zatem przykazania są sposobem zbliżenia człowieka do Boga, ale nie powinny być uznawane za cel sam w sobie”. /Byron L. Sherwin, Duchowe dziedzictwo Żydów polskich, Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warszawa 1995, s. 160/

Gdy słońce lub księżyc oświetla krople wody w atmosferze ziemskiej w wyniku rozszczepienia światła, załamującego się i odbijającego wewnątrz kropli, powstaje tęcza. W każdej kropli występuje niemal ciągłe widmo kolorów, niemniej jednak tradycyjnie dzieli się je na: czerwony (na zewnątrz łuku tęczy), pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, indygo i fioletowy (wewnątrz łuku). Ciekawe jest, że patrzący poprzez kroplę będzie widział tylko niektóre z nich. I właśnie to zjawisko może posłużyć nam w próbie odpowiedzi na postawione powyżej pytanie.

Teoria piramidy

Poniżej przedstawiłem tzw. piramidę miłości, ukazującą przykazania jako widmo światła tęczy wychodzące z kropli Bożego objawienia – z Tory.

Przykazania - teoria piramidy
Przykazania – teoria piramidy

 Pełnia Tory

iIłość polega na spełnianiu norm społecznych
Miłość polega na spełnianiu norm społecznych

Każdy ma być posłuszny władzom rządzącym. Bo nie istnieje władza, która by nie pochodziła od Boga […] Poza strachem przed karą innym powodem do posłuszeństwa jest kwestia sumienia. Dlatego też płaćcie podatki, bo władze są publicznymi urzędnikami Boga […]

Nikomu nic nie bądźcie dłużni prócz wzajemnej miłości. Bo kto kocha swego bliźniego, ten wypełnił Torę. Bo przykazania: ‘Nie cudzołóż’, ‘Nie morduj’, ‘Nie kradnij’, ‘Nie pożądaj’ oraz wszelkie inne podsumowuje ta jedna zasada: ‘Kochaj swego bliźniego jak samego siebie’. Miłość nie krzywdzi bliźniego, dlatego miłość jest pełnią Tory.” /Rzym. 13,1-10; NTPŻ/

Miłość to Tora
Miłość to Tora

„Bo cała Tora streszcza się w jednym zdaniu: »Kochaj bliźniego jak siebie samego«

…ale jeśli warczycie na siebie i rozszarpujecie na strzępy, to uważajcie, żebyście się wzajemnie nie zgubili!” (Gal. 5:13 NTPŻ)

„Rzekł Rabbi Simmlaii: »613 przykazań dano Mojżeszowi – 365 micwot negatywnych, tyle co dni w roku i 248 micwot pozytywnych, tyle co członków w ciele mężczyzny. Przyszedł Dawid i skrócił je do jedenastu (Psalm 15), Izajasz do sześciu (Izajasz 33,15), Micheasz do trzech (Micheasz 6,8), Izajasz zaś znów do dwóch: ‘Przestrzegaj sprawiedliwości i czyń prawość (Izajasz 56,1) Potem Amos przyszedł i skrócił je do jednego: ‘Szukajcie Mnie i żyjcie’ (Amos 5,4), podobnie Habakuk: ‘Przez swe ufanie żył będzie sprawiedliwy (Habakuk 2,4)« (Makkot 23b-24a, skrócone)” /Dawid Stern, „Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2004, s. 780/

Dekret Apostolski to wariant przykazań noachickich z czasów apostolskich
Dekret Apostolski to wariant przykazań noachickich z czasów apostolskich

„Co zaś do goim, którzy złożyli ufność w Jeszui, wszyscyśmy wspólnie napisali list z naszą decyzją, aby powstrzymywali się od tego, co zostało poświęcone bożkom, od krwi, od tego, co uduszone i od nierządu”. /Dzieje Wysłanników 21:25 oraz 15:20*/

*)„W niektórych manuskryptach brak słów: od tego, co uduszone” /Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu, Warszawa 2004, s. 434/.

„Rzekł Rabbi Johannan w imieniu Rabbiego Szim’ona ben J’hocadaka: ‘Większością głosów postanowiono w górnych izbach domu Nicy w Lyd, że co do każdego prawa Tory, jeśli człowiekowi nakażą: Pogwałć je, albo śmierć poniesiesz, to może on je pogwałcić, aby ocalić życie, z tymi atoli wyjątkami: bałwochwalstwa, nierządu i mordu” /Sanhedrin 74a/.

Przykazania noachickie - kodyfikacja współczesna
Przykazania noachickie – kodyfikacja współczesna

Siedem przykazań dla synów Noego:

  1. Zakaz jedzenia członków żyjącego zwierzęcia
  2. Zakaz bluźnienia Bogu
  3. Zakaz rabowania
  4. Nakaz ustanowienia sądów
  5. Zakaz bałwochwalstwa
  6. Zakaz niemoralnych stosunków cielesnych
  7. Zakaz mordowania
Dwa przykazania miłości
Dwa przykazania miłości

„Kiedy tłumy usłyszały, jak [Jeszua] naucza, zdumiały się, ale gdy p’ruszim dowiedzieli się, że uciszył c’dukim, zebrali się razem i jeden z nich, który był znawcą Tory, zadał mu sz’ejlę, aby go podejść: ‘Rabbi, która spośród micwot w Torze jest najważniesza?’

Powiedział mu:

Będziesz miłował Adonai, Boga swego, całym swoim sercem i całą swą duszą, i całą swą siłą’. /Dewarim 6:5/ To jest największa i najważniejsza micwa.

A druga jest podobna do niej: Będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie’. /Wajikra 19:18/

Cała Tora i Prorocy zasadzają się na tych dwóch micwot”.

/Dobra Nowina – Mattatijahu (Mateusz) 22:33-38 NTPŻ/

Innymi słowy Jeszua ujął tzw. Złotą zasadę Tory w formie piramidy odwróconej, której podstawą są przykazania miłości.

Przykazania - teoria piramidy odwróconej
Przykazania – teoria piramidy odwróconej

Jak widać, spojrzeć na temat można z różnej strony. I Jeszua robił to częściej.

Złota Zasada Tory
Złota Zasada Tory

Traktujcie innych ludzi tak, jak chcielibyście, aby oni was traktowali”. /Dobra Nowina – Łukasz 6:31 NTPŻ/

Zawsze traktujcie innych tak, jak chcielibyście być przez nich traktowani; oto podsumowanie nauki Tory i Proroków”. /Dobra Nowina – Mattatijahu 7:12 NTPŻ/

„Tę Złotą Zasadę znajdziemy w pismach żydowskich już w apokryficznej księdze Tobiasza (III w p.n.e): ‘Czym sam się brzydzisz, tego nie czyń nikomu’ (4,15); podobne porzekadła przypisuje się Izokratesowi, Arystetelesowi i Konfucjuszowi. Rabbi Hillel wyraził ją pokolenie przed Jeszuą…” /David Stern, Komentarz Żydowski do Nowego Testamentu, s. 44, Vocatio, Warszawa 2004/

… Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Oto cała Tora. Reszta, to komentarz.